Năm 2011 là năm Vườn quốc gia Xuân Thủy đó cú được những điều kiện thuận lợi để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác được giao; Đơn vị đã chủ động tổ chức thực hiện cỏc Chương trỡnh mục tiờu, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị trong năm kế hoạch 2011. Tạo tiền đề quan trọng cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch của các năm tiếp theo.

  SỞ NÔNG NGHIỆP&PTNT-NĐ                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VƯỜN QUỐC GIA XUÂN THUỶ                                                   Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc


                                                         Giao Thuỷ, ngày   01  tháng 9  năm  2011                                                    

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2011

 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2012 


I- Đặc điểm tình hình chung:

Năm 2011 là năm Vườn quốc gia Xuân Thủy đó cú được những điều kiện thuận lợi để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác được giao; Đơn vị đã chủ động tổ chức thực hiện cỏc Chương trỡnh mục tiờu, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị trong năm kế hoạch 2011. Tạo tiền đề quan trọng cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch của các năm tiếp theo.

Các dự án của Chính phủ và dự án của các Tổ chức quốc tế (NGOs) trên địa bàn cùng các nhiệm vụ chuyên môn truyền thống khác đã được Ban quản lý Vườn quốc gia tập trung chỉ đạo áp dụng các biện pháp thích hợp và hiệu quả để thành đạt chỉ tiêu kế hoạch ngay từ tháng đầu, quý đầu của năm kế hoạch 2011. Sáu tháng cuối năm 2011 là thời gian mà các kế hoạch công tác của Đơn vị đã được triển khai khá nề nếp & bài bản để đảm bảo cho việc thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ công tác cả năm. Các hoạt động chính đã đi vào giai đoạn ổn định để hoàn thiện nhằm giải quyết tốt những nhiệm vụ cơ bản của KH công tác năm. 

II- Kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn:

2.1- Công tác quản lý bảo vệ tài nguyên môi trường (TN-MT):

- Tài nguyên rừng bao gồm cả rừng ngập mặn và rừng phi lao ở khu vực được bảo tồn tốt. Tài nguyên chim di trú cũng được bảo vệ chu đáo. Trong năm, Đơn vị đã phối hợp với các bên liên quan để bắt giữ và xử lý >10 vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng và Luật bảo vệ TN-MT. Tiếp thu Nghị định số 117/2010/NĐ-CP của Chính Phủ về Thống nhất quản lý các Khu rừng đặc dụng của cả nước; Đơn vị đã chủ động tham mưu cho các cấp thẩm quyền để hoàn chỉnh các văn bản hướng dẫn liên quan, đồng thời lập dự thảo Cơ cấu tổ chức bộ máy mới của Vườn quốc gia Xuân Thủy trình cấp thẩm quyền xem xột quyết định, nhằm tăng cường năng lực quản lý mọi mặt cho Đơn vị trong thời gian tới.

 - Các nhiệm vụ về bảo vệ TN-MT khác cũng đã được Đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện đạt kết quả khả quan. VQG Xuân Thuỷ đã phối hợp với Chính quyền địa phương để quản lý sử dụng khôn khéo & bền vững tài nguyên vùng bãi bồi thông qua các công việc cụ thể như: xác lập các quy chế quản lý, dự thảo Bản quy hoạch và xây dựng các sinh kế thay thế bền vững thân thiện hơn với môi trường.

- Phối hợp với Chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt cơ chế đồng quản lý thuộc Đề án: Khai thác nguồn lợi ngao giống tự nhiên ở cửa Sông Hồng. Năm nay nguồn lợi ngao giống tự nhiên chỉ xuất hiện ở phần giữa Cồn Lu thuộc địa giới hành chính của xã Giao An. Các bên liên quan đã phối hợp đảm bảo quản lý tốt hoạt động khai thác, không để xảy ra các vụ việc làm mất an ninh trật tự và xâm hại tài nguyên môi trường. Đơn vị đó phối hợp với hai xó Giao An và Giao Thiện đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện Đề án giai đoạn 2007-2010, đồng thời đề nghị cấp trên tiếp tục cho phép địa phương thực hiện nội dung Đề án trên.

Dưới sự hỗ trợ của Dự án Chương trình liên minh đất ngập nước (WAP), Đơn vị cũng đã phối hợp với UBND xã Giao An triển khai thí điểm Đề án: Cộng đồng tham gia quản lý rừng ngập mặn; Đề án trên đã triển khai các bước khảo sát tham vấn cán bộ và nhân dân địa phương để xây dựng các quy định và  tổ chức các hoạt động trên thực tế. Nhìn chung Đề án đã nhận được sự ủng hộ của đa số cán bộ và cộng đồng dân địa phương,Các công việc của Đề án đã đạt được kết quả khả quan

Thông qua việc thực hiện các cơ chế đồng quản lý này mối quan hệ giữa VQG  Xuân Thuỷ với các đối tác ở địa phương được củng cố. Sự tham gia của cộng đồng địa phương vào công tác quản lý bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững TN-MT ở khu vực Vườn quốc gia- Khu Ramsar quốc tế Xuân Thuỷ ngày càng thêm chủ động và đạt được hiệu quả thiết thực.

- Đơn vị đã chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông ở địa phương và Đài truyền hình của TW gồm: VTV, VTC, Truyền hình của Thông tấn xã Việt Nam và các Báo Đài khác để xây dựng nhiều bộ phim và các bài viết tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng về quản lý bảo vệ TN-MT ở VQG Xuân Thuỷ.

- Nhìn chung trong năm 2011 tình hình an ninh trật tự và tài nguyên môi trường ở khu vực do VQG Xuân Thuỷ quản lý tương đối ổn định.

2.2- Công tác Khoa học kỹ thuật và Hợp tác quốc tế:

Vườn quốc gia Xuân Thuỷ đã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học kỹ thuật truyền thống như: “ Đào tạo cán bộ công chức viên chức (CBCCVC), hợp tác nghiên cứu khoa học và thực hiện các dự án về bảo tồn & phát triển cho khu vực.”

- Trong năm 2010: đã có  trên 20 lượt CBCCVC tham dự các Hội thảo&Tập huấn nghiệp vụ trong nước và quốc tế ở: Hà nội, Hải Phòng, Quảng Nam, Bắc Kạn, Nhật Bản,Thái Lan, Lào, Đan Mạch... Trên 10 cán bộ của VQG Xuân Thủy đã được đào tạo Anh ngữ do các Tình nguyện viên quốc tế trực tiếp giảng dạy.

- Các dự án hợp tác quốc tế đã & đang triển khai:

*Dự án của Chương trình Liên minh đất ngập nước quốc tế (WAP):

Đây đã là pha thứ 05 của Dự án, các công việc được tiếp nối như:"Trồng nấm , nuôi ong, làm VAC, nghiên cứu quy hoạch phát triển các sinh kế thay thế bền vững...". Song song với các sinh kế là các hoạt động tăng cường năng lực cho Ban quản lý và các bên liên quan thông qua các chương trình giám sát và đào tạo kỹ năng. Trong năm 2011, Dự án thực hiện các nhiệm vụ cơ bản như: Tổ chức chuyến thăm quan học tập mô hình của CORIN cho cộng đồng địa phương, phối hợp với Hiệp hội các VQG&Khu BTTN Việt Nam (VNPPA) tổ chức Khóa tập huấn quản lý đất ngập nước trên cơ sở mô hình của VQG Xuân Thủy cho cán bộ các VQG ở miền bắc VN, tiếp tục hoàn thiện cỏc sinh kế thay thế ở địa bàn xã Giao An & Giao Thiện” . Đến nay các nhiệm vụ chính trên đó cơ bản hoàn thành.

Riêng Hợp tác xã nấm & dịch vụ VQG Xuân Thủy dưới sự hỗ trợ của dự án và Chính quyền các cấp ở địa phương đã tiếp quản Khu dệt thảm của xã Giao Thiện để hình thành Tổ hợp sản xuất nấm tập trung và chuẩn bị các điều kiện cơ bản để phỏt triển mô hình Hợp tác xã sản xúât nấm và dịch vụ tổng hợp, nhằm củng cố thương hiệu Nấm Vườn quốc gia Xuân Thuỷ, từng bước tạo dựng vị thế phát triển mạnh mẽ & lâu bền cho nghề này. Từ những hoạt động cụ thể trên Dự án đã nhắm đến mục tiêu đẩy mạnh sự tham gia của cộng đồng đối với sự nghiệp bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững kinh tế - xã hội ở khu vực.

* Dự án của Trung tâm bảo tồn biển và phát triển cộng đồng (MCD):

Đây là năm thứ 7 MCD hợp tác với VQG Xuân Thuỷ và Chính quyền địa phương để thực hiện các hoạt động tạo lập sinh kế thay thế bền vững và góp phần tăng cường năng lực cho cộng đồng dân khu vực xã Giao Xuân. Các sinh kế mà MCD nhắm tới là: Hoàn thiện mô hình du lịch sinh thái cộng đồng và thí điểm xây đựng mô hình nuôi ngao bền vững”. Các sinh kế bổ trợ khác và các hoạt động tăng cường năng lực cho cộng đồng ở khu vực cũng đã được MCD tính đến để cố gắng tạo lập một mô hình mang sắc thái riêng.

Hiện tại MCD đang phối hợp với BQL Khu dự trữ sinh quyển châu thổ Sông Hồng- có Giám đốc VQG Xuân Thuỷ làm Thư ký thường trực- để thực hiện hoạt động: “Phối hợp với BQL Khu DTSQ Châu thổ Sông Hồng và các bên liên quan  xây dựng đề xuất kế hoạch quản lý các hoạt động kết hợp giữa bảo tồn và phát triển nhằm tìm kiếm các dự án mới hỗ trợ cho Khu DTSQ, giai đoạn: 2010-2015.

MCD cũng đã ra mắt Dự án mới:“Tăng cường sức đề kháng của cộng đồng ven biển (xã Giao Xuân, huyện Giao Thủy) để thích ứng với biến đổi khí hậu”. Dự án kéo dài 03 năm đến 2014 - vẫn tiếp nối các hoạt động truyền thống - mặt khác tìm kiếm các cơ chế thích nghi tốt hơn cho cộng đồng với biến đổi khí hậu ở khu vực.

*Dự án: “Nghiên cứu biến đổi khí hậu, các vấn đề sử dụng đất và cơ chế thích nghi” Dự án do DANIDA tài trợ cho Trung tâm nghiên cứu biến đối khí hậu - Đại học quốc gia Hà Nội chủ trì phối hợp thực hiện với các đối tác địa phương vùng châu thổ Sông Hồng (trong đó VQG Xuân Thuỷ được chọn làm điểm trọng yếu). Với 04 điểm nữa là: Ba Vì, Đông Anh (Hà Nội); Thái Thụy (Thái Bình) & Kim Sơn (Ninh Bình). Dự án đó thực hiện cỏc hoạt động nghiên cứu quan trắc biến đổi khí hậu ở khu vực, các thay đổi về sử dụng đất của cộng đồng ven biển ở khu vực và đề xuất các giải pháp thích nghi. Dự án dự kiến tổng kết vào cuối năm 2011.

* Dự án: Xây dựng Bộ cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học do JICA- Nhật bản tài trợ đã lựa chọn tỉnh Nam Định và VQG Xuân Thuỷ làm điểm để thực hiện Pha I.

* Dự án: Nghiên cứu mối tương quan giữa Văn hóa bản địa với tập quán sử dụng tài nguyên thủy sản ở vùng lõi Khu DTSQ châu thổ Sông Hồng,  Do UNESCO tại Hà Nội tài trợ cho VQG Xuân Thuỷ và BQL Khu DTSQ châu thổ Sông Hồng thực hiện trong kế hoạch năm 2010-2011. Dự án đó hoàn thành báo cáo: tháng 6/2011.

* Dự án: Xoá bỏ rào cản trong công tác bảo tồn thiên nhiên ở  VQG Xuân Thuỷ  của UNDP/GEF do Tổng cục môi trường thực hiện (từ 2011-2014): Dự án đã tổ chức Hội thảo khởi động triển khai thực hiện giai đoạn I vào tháng 9 năm 2011.

* Các dự án hợp tác khác:

- Hợp tác với Viện khoa học Lâm nghiệp và Viện Khoa học quản lý môi trường thực hiện đề tài: Quan trắc các ô định vị Rừng ngập mặn (RNM) - Lượng giá hệ sinh thái RNM và bảo tồn Hệ sinh thái đất nước ở khu vực VQG Xuân Thuỷ.

- Hợp tác với SJ Việt Nam thực hiện dự án cung cấp tình nguyện viên quốc tế cho các hoạt động bảo tồn & phát triển VQG Xuân Thuỷ trong 03 năm (2009-2012). Trong các năm vừa qua, Đơn vị đã  đón và làm việc với: 01 tình nguyện viên người Mỹ (05 tháng), 01 TNV Australia ( 02 tháng) và 04 TNV Đức ( 01 năm).

- Hợp tác với IUCN và Mangrove for future thực hiện dự án: “Xây dựng và tổ chức thực thi cơ chế đồng quản lý sử dụng khôn khéo và bền vững nguồn lợi thủy sản dưới tán rừng ngập mặn ở khu vực VQG Xuân Thủy”. Dự án đó được IUCN phê duyệt và Ký hợp đồng để Đơn vị tổ chức thực thi từ tháng 10/2011.

- Hợp tác với các Cục Vụ Viện và Các Trường Đại học thực hiện các nghiên cứu chuyên đề và trợ giúp cho các nghiên cứu sinh & sinh viên làm luận văn trên Đaị học và khóa luận tốt nghiệp tại VQG Xuân Thuỷ. Trong năm 2011 đã có trên 100 sinh viên của nhiều Trường Đại học thuộc các chuyên ngành khác nhau lựa chọn VQG Xuân Thuỷ làm hiện trường nghiên cứu cho các đề tài tốt nghiệp Đại học và các Luận án trên Đại học bao gồm cả Thạc sỹ và Tiến sỹ.

* Kết quả đầu tư từ ngân sách:

- Dự án dầu tư phát triển vùng lõi VQGXT:

Dự án XDCB vùng lõi đã được BQL tổ chức thực hiện Gói thầu xây lắp số IV, GĐ: 2009-2012 và Gói thầu thiết bị cho các công trình kiến trúc Khu Trung tâm HC-DV. Các công trình của giai đoạn này đã dược Nhà thầu tổ chức thi công như:  Xây dựng mới 03 cầu trên tuyến đường Trục I - Cồn Ngạn. Xây dựng mới & lắp đặt thiết bị cho: Nhà giáo dục môi trường, Nhà công vụ, Nhà dịch vụ và các công trình phù trợ tại Khu Trung tâm HC-DV của Vườn... Các công trình kiến trúc ở Khu Trung tâm HC-DV đã cơ bản hoàn thành, 03 cầu và áp trúc đường trục I- Cồn Ngạn cũng đã thi công xong. Nhìn chung các công trình đang được thi công đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng. Đơn vị đã giải ngân kế hoạch vốn XDCB của năm kế họach 2011 đạt 80%; Đồng thời BQL dự án đã Lập hồ sơ đệ trình Sở Tài chính và UBND tỉnh phê duyệt hoàn chỉnh quyết toán XDCB cho GĐ: 2004-2009

- Dự án đầu tư phát triển vùng đệm:

Đơn vị đã hợp tác với Chính quyền địa phương triển khai Dự án vùng đệm; đến nay Dự án trên cũng đã được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt bổ sung các Hạng mục công trình mới để đáp ứng yêu cầu phát triển thiết thực của cộng đồng vùng đệm, BQL dự án cũng đã tổ chức thiết kế để triển khai các thủ tục đấu thầu thi công gói thầu xây lắp số III cho giai đoạn 2011-2013. giải ngân hoàn chỉnh kinh phí năm 2011 và tổ chức thi công đảm bảo tiến độ & chất lượng các Hạng mục công trình mới như: XD đường trục qua 05 xã cùng các công trình phúc lợi khác...

2.3- Các nhiệm vụ trọng tâm khác:

- Thực hiện Chương trình sự nghiệp môi trường năm 2011 với một loạt các hoạt động như: Tuyên truyền GDMT, Hội nghị môi trường, Phối hợp tuần tra bảo vệ TN-MT... Triển khai các hoạt động tuyên truyền giáo dục môi trường cho cộng đồng (Gồm: các Trường học phổ thông ở vùng đệm, các Câu lạc bộ môi trường và các đối tượng hữu quan khác...), in ấn tài liệu tuyên truyền, mua sắm trang thiết bị  quan trắc và các trang bị hỗ trợ khác...

- Thực hiện công tác truyền thông đối với cộng đồng thông qua rất nhiều hội nghị giao ban, các buổi toạ đàm và hợp tác với cỏc Chương trình dự án quốc tế cùng với các Báo Đài của Trung ương và Địa phương để xây dựng các Phim tư liệu, các Bài viết tuyên truyền về bảo tồn thiên nhiên và phát triển sinh kế bền vững tại VQG Xuân Thuỷ để trình chiếu & phát trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tổ chức Hội nghị sơ kết 01năm thành lập HTX nấm & dịch vụ VQG Xuân Thuỷ đồng thời tiếp tục cỏc hoạt động tuyên truyền tập huấn để nhân rộng mô hình.

- Lập Hồ sơ đăng ký sáng kiến khoa học kỹ thuật trình tham gia Hội thi sáng kiến khoa học kỹ thuật của tỉnh Nam Định lần thứ 3 năm 2011.

- Xây dựng và tham vấn để hoàn chỉnh các Quy chế, Đề án tổ chức bộ máy, nhân sự & Nội quy hoạt động của cơ quan cho các năm kế hoạch: 2011-2015.

- Phối hợp với các xã vùng đệm và Phụ huynh + học sinh của Trường PTTH Giao Thuỷ A để thực hiện các hoạt động ngoại khoá và dạy Anh ngữ cho học sinh phổ thông nhằm sử dụng tình nguyện viên quốc tế đạt hiệu quả thiết thực,

- Tổ chức thành công hội nghị giao ban vùng đệm các quý, 6 tháng đầu năm 2011 và các hội nghị khác của các dự án quốc tế hữu quan đối với các bên liên quan.

- Đón và làm việc với hàng chục đoàn khách quốc tế và hàng nghìn lượt khách trong nước đến thăm quan học tập và trao đổi kinh nghiệm.

III- Phương hướng và nhiệm vụ công tác trọng tâm của năm 2012:

-  Phối hợp với các bên liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ TN-MT; Đặc biệt chú trọng các biện pháp thực thi khôn khéo nhằm triển khai hiệu quả công tác quản lý hoạt động khai thác Ngao giống tự nhiên ở Cửa Sông Hồng theo Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt; Đồng thời phối hợp với UBND xã Giao An cùng các bên liên quan thực hiện tốt Đề án cộng đồng tham gia quản lý rừng ngập mặn ở khu vực vùng đệm VQG Xuân Thuỷ. Thực hiện hoàn chỉnh các hoạt động của Chương trình sự nghiệp môi trường năm 2012.

Chú trọng phối hợp với các đơn vị hữu quan ở khu vực để thực hiện hiệu quả công tác quản lý bảo vệ tài nguyờn chim di trỳ trong mùa chim di cư 2011-2012. Tổng kết đánh giá việc thực hiện Đề án khai thác ngao giống và các Đề án về đồng quản lý sử dụng khôn khéo & bền vững TN- MT ở khu vực.

- Tổ chức thi công tốt các hạng mục XDCB của Gói thầu xây lắp số IV thuộc dự án đầu tư xây dựng vùng lõi. Tiếp tục hoàn thiện thủ tục XDCB của hạng mục công trình thuộc các Gói thầu xây lắp cũ (kiểm toán và trình duyệt quyết toán). Triển khai tốt các nội dung bổ sung đầu tư XDCB của dự án vùng lõi VQG Xuân Thuỷ nhằm hỗ trợ Đơn vị thực hiện tốt các Chương trình phát triển cộng đồng, nghiên cứu khoa học và Giáo dục môi trường; Hợp tác với Chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc & hiệu quả dự án vùng đệm và xúc tiến mở rộng giai đoạn II nhằm phát triển hiệu quả và bền vững vùng đệm VQG Xuân Thuỷ.

- Triển khai các hoạt động thuộc giai đoạn 2011-2013 của các dự án quốc tế gồm: dự án WAP, dự án MCD, dự án SJ Việt Nam, dự án của JICA, dự án Danida của ĐHQG Hà Nội, dự án của IUCN... Phối hợp với Cục bảo tồn đa dạng sinh học và các bên liên quan thực hiện dự án của UNDP/GEF; đồng thời thực hiện tốt các chương trình hợp tác quốc tế khác diễn ra ở khu vực trong thời gian tới.

Kết hợp với việc thực hiện các hoạt động tăng cường năng lực cho đội ngũ CBCCVC để giúp họ có thể từng bước đáp ứng tốt yêu cầu của nhiệm vụ.

- Phát động phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm kế hoạch 2012. Lãnh chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tích cực phấn đấu cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của CBCCVC. Hoàn thiện các đề án về tổ chức bộ máy, các quy chế và nội quy hoạt động của VQG để trình cấp thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai hiệu quả nhằm từng bước xây dựng đơn vị phát triển lớn mạnh toàn diện.

 

    Nơi nhận:                                                                GIÁM ĐỐC

- Sở NN&PTNT

- Lưu HC-TH

 

 

 

                                                                                                      Nguyễn Viết Cách

 

        

Công ước Ramsar  (21:28 | 03-03-2011)

Điện thoại: (844) 0350 3741501