Công ước Ramsar   (21:28 | 03-03-2011)
Công ước Ramsar là một công ước quốc tế về bảo tồn và sử dụng một cách hợp lý và thích đáng các vùng đất ngập nước, với mục đích ngăn chặn quá trình xâm lấn ngày càng gia tăng vào các vùng đất ngập nước cũng như sự mất đi của chúng ở thời điểm hiện nay cũng như trong tương lai, công nhận các chức năng sinh thái học nền tảng của các vùng đất ngập nước và các giá trị giải trí, khoa học, văn hóa và kinh tế của chúng.

Công ước về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế đặc biệt là nơi cư trú của các loài chim nước (hay còn gọi là Công ước Ramsar) được thông qua ngày 02 tháng 02 năm 1971 tại thành phố Ramsar, Iran.


Mục tiêu ban đầu của Công ước nhằm bảo tồn và sử dụng khôn khéo các vùng đất ngập nước là nơi sinh sống của các loài chim nước.Tuy nhiên, sau nhiều năm Công ước đã mở rộng ra đối với tất cả các lĩnh vực bảo tồn và sử dụng khôn khéo các vùng đất ngập nước nhằm góp phần đạt được mục tiêu phát triển bền vững trên quy mô toàn cầu.

Tài liệu hướng dẫn thực hiện Công ước Ramsar được biên soạn và xuất bản năm 1994 nhằm giúp hiểu rõ hơn các nội dung của Công ước. Kể từ lần xuất bản đầu tiên, đây là phiên bản lần thứ 4 được điều chỉnh và bổ sung, cập nhật các vấn đề trong quá trình thực hiện Công ước.


Việt Nam trở thành thành viên của Công ước Ramsar từ năm 1989. Nhằm thúc đẩy tiến trình thực hiện Công ước, góp phần vào công cuộc bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững đất ngập nước Việt Nam, Cục Bảo vệ môi trường,  Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức dịch và phát hành cuốn sách “Tài liệu hướng dẫn thực hiện Công ước Ramsar”.

Click vào đây để download tài liệu:

        


Điện thoại: (844) 0350 3741501