• THÔNG TƯ Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng
  Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008; Căn cứ Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết thi hành
 • QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành Kiểm lâm
  Căn cứ Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức năm 2003; Căn cứ Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước;
 • Nghị định 117/2010/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày ngày 24 tháng 12 năm 2010
  Nghị định này quy định về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng thuộc lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Luật Viên chức 2010
  Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10, Quốc hội ban hành Luật viên chức.
 • Qui hoạch các khu bảo tồn nước nội địa
  ThienNhien.Net - Ngày 13/10/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 1479/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch hệ thống khu bảo tồn vùng nước nội địa đến năm 2020.
 • Báo động đỏ đất ngập nước: “Co tự nhiên, phình nhân tạo”
  “Quản lý đất ngập nước ở Việt Nam (VN) vẫn còn nhiều bất cập, nhiều thách thức và sử dụng không đúng mục đích làm suy thoái, hủy hoại, làm giảm giá trị kinh tế và mất diện tích rất nhiều...”. Đó là ý kiến của GS.TS Mai Trọng Nhuận - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, tác giả cuốn sách "Tổng quan hiện trạng đất ngập nước VN sau 15 năm thực hiện công ước Ramsar”.
 • 85 tỷ đồng quy hoạch hệ thống khu bảo tồn vùng nước
  Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định phê duyệt Quy hoạch hệ thống khu bảo tồn vùng nước nội địa đến năm 2020, với mục tiêu bảo vệ, phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản, bảo vệ các hệ sinh thái thủy sinh.
 • CÁC LOÀI SINH VẬT NGOẠI LAI XÂM HẠI VÀ TÁC HẠI CỦA CHÚNG
  Mất mát đa dạng sinh học đã và đang là mối lo chung của nhân loại. Trong nhiều nguyên nhân gây tổn thất đa dạng sinh học, các loài sinh vật ngoại lai xâm hại được coi là một trong những mối đe doạ nguy hiểm nhất. Nhận ra được điều này, Công ước Đa dạng Sinh học đã dành hẳn một khoản trong điều 8 (khoản 8(h)) để kêu gọi các bên tham gia công ước: "Ngăn chặn sự du nhập, kiểm soát hoặc diệt trừ các loài ngoại lai gây hại cho các hệ sinh thái, nơi sống hoặc các loài sinh vật bản địa".
< 1 2 3 >

Điện thoại: (844) 0350 3741501