Nhìn chung các Hội nghị tuyên truyền phối hợp với hệ thống truyền thanh của Địa phương đã có tác động tích cực đến các đối tượng cộng đồng ở khu vực. Từ đó góp phần từng bước lôi kéo sự tham gia của cộng đồng vào việc thực hiện tốt sự nghiệp bảo vệ TN-MT chung của khu vực.

Thực hiện Chương trình sự nghiệp môi trường năm 2009, Vườn quốc gia Xuân Thuỷ đã tổ chức các hội nghị để triển khai các hoạt động tuyên truyền phổ biến Pháp luật và giáo dục môi trường cho cộng đồng vùng đệm, kết quả cụ thể như sau:


 

 - Đã có trên 700 đối tượng tham gia các Hội nghị trên địa bàn 05 xã ; Hội nghị được tổ chức ngay trên địa bàn quản lý của các xã vùng đệm.

 

 - Các hội nghị có thành phần tham gia chủ yếu gồm: Cán bộ các cấp các ngành của các xã vùng đệm, đại diện các tầng lớp dân cư ở địa phương

 

- Nội dung tuyên truyền phổ biến pháp luật gồm: các vấn đề cốt lõi của Luật bảo vệ môi trường, Luật bảo vệ và phát triển rừng, Luật đa dạng sinh học, Luật thuỷ sản và các Nghị định có liên quan trực tiếp đến các Luật như  Nghị định 186 về quản lý rừng, Nghị định 109 về đất ngập nước....

- Vai trò và trách nhiệm của Chính quyền và cộng đồng địa phương trong việc thực thi các văn bản Pháp luật có liên quan đến công tác quản lý bảo tồn thiên nhiên ở khu vực Vườn quốc gia Xuân Thuỷ.

- Nội dung tuyên truyền giáo dục môi trường gồm: Giới thiệu các vấn đề liên quan đến công tác bảo tồn thiên nhiên của quốc gia và quốc tế.

- Các vấn đề về quản lý bảo tồn và phát triển bền vững Vườn quốc gia – Khu Dự trữ sinh quyển thê giới – Khu Ramsar quốc tế Xuân Thuỷ.
 
- Vai trò và sự tham gia của cộng đồng địa phương đối với sự nghiệp bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên môi trường ở khu vực.

- Các vấn đề gợi mở từ Hội nghị: Ban tổ chức đã khuyến khích các đại biểu liên hệ với các vấn đề thực tiễn và đóng góp ý kiến cho Vườn quốc gia để Đơn vị phối hợp với Chính quyền và cộng đồng địa phương thực hiện tốt mục tiêu đã đề ra. Từ các Hội nghị này Ban quản lý VQG đã tiếp thu được nhiều ý kiến tâm huyết cũng như những đóng góp thẳng thắn chân thành của cộng đồng địa phương để bổ sung vào kế hoạch quản lý cụ thể của mình như các vấn đề  nổi cộm về:” khai thác quá mức và huỷ diệt nguồn lợi thuỷ sản, một số phát hiện về chặt phá rừng và săn bẫy chim thú ở vùng đệm.việc nuôi trồng và khai thác nguồn lợi thuỷ sản không theo quy hoạch và kế hoạch khoa học. Các cảnh báo về ô nhiễm môi trường và biến đổi khi hậu”. Ban quản lý cũng ghi nhận những giải pháp tích cực từ những đề xuất thực tế của cộng đồng như:” quản lý sử dụng nguồn lợi tự nhiên theo cơ chế quản lý bằng cộng đồngTtăng cường hoạt động giáo dục môi trường cho các đối tượng sử dụng tài nguyên tự nhiên, hướng dẫn sinh kế khôn khéo và bền vững đồng thời với việc tìm kiếm các sinh kế thay thế thích hợp và hiệu quả khác để có thể thực hiện tốt mục tiêu kết hợp hài hoà giữa yêu cầu bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên & môi trường ở khu vực VQG Xuân Thuỷ”

        

Công ước Ramsar  (21:28 | 03-03-2011)

Điện thoại: (844) 0350 3741501