Tháng 6/2010, UNESCO tại Hà Nội đã phê duyệt dự án: "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tơi sự tham gia của Cộng đồng địa phương trong quản lý tài nguyên thủy sản tại vùng lõi Khu Dự trữ sinh quyển châu thổ sông hồng" và cấp kinh phí để Ban quản lý Khu DTSQ triển khai. Đây là một dự án nhỏ nhằm khảo sát đánh giá văn hoá bản địa và mối tương tác của chúng với mục tiêu bảo tồn & phát triển bền vững Khu DTSQ châu thổ Sông Hồng

Trong khuôn khổ dự án “Bảo vệ và khuyến khích tập quán sử dụng tài nguyên thiên nhiên và văn hoá địa phương trong phát triển bền vững các Khu dự trữ sinh quyển thế giới và Khu di sản thiên nhiên thế giới tại Việt Nam’’; 01 khóa tập huấn với chủ đề: “Khuyến khích phong tục tập quán trong các khu dự trữ sinh quyển và di sản thiên nhiên thế giới tại Việt Nam” được tổ chức vào tháng 3/2010 với sự tham gia của 25 thành viên đến từ 8 Khu dự trữ sinh quyển, 2 Khu di sản thiên nhiên thế giới và Uỷ ban quốc gia UNESCO tại Hà Nội. Khóa tập huấn do RECOFTC (Trung tâm về Con người và Rừng) tổ chức, đã tạo cơ hội giúp các thành viên xây dựng khái niệm và phân tích những thách thức mà họ phải đối mặt đồng thời tìm kiếm các giải pháp khả thi để giải quyết những thách thức này. Phương pháp đào tạo tiên tiến đã được áp dụng nhằm mục đích khuyến khích, thúc đẩy những thay đổi cần thiết và bồi dưỡng đội ngũ quản lý cho các dự án nghiên cứu. Khoá tập huấn bao gồm 04 chương trình chính:

   - Công tác bảo tồn víi mối tương quan giữa tài nguyên thiên nhiên và kiến thức địa phương trong việc quản lý tài nguyên thiên nhiên vì phát triển bền vững.

  -Quyền theo tập quán, phát triển con người và quản lý bền vững nguồn tài nguyên phù hợp với chuẩn mực quốc tế.

   - Chính sách quốc gia về vấn đề phát triển và bảo tồn các nhóm dân tộc thiểu số.

    - Tập trung giải quyết sự cách biệt thông qua nghiên cứu hành động.

Chương trình tập huấn thứ 4 giúp các Khu bảo tồn/Khu di sản xây dựng một bản đề xuất nghiên cứu hành động, dưới sự hướng dẫn của giảng viên và người hướng dẫn của RECOFTC, hướng tới giải quyết các vấn đề mấu chốt liên quan tới bảo tồn và quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên. Vào ngày cuối cùng của khoá tập huấn (ngày thø 10), dự thảo đề xuất của các Khu bảo tồn/Khu di sản được trình bày để lấy ý kiến từ các giảng viên, người hướng dẫn và các đồng nghiệp đến từ các khu bảo tồn/khu di sản khác. Kết thúc khoá tập huấn, các thành viên tham gia có hai tuần để hoàn thành bản đề xuất.

   Khu DTSQ châu thổ Sông Hồng có 02 cán bộ tham gia khoá tập huấn đại diện cho 02 Khu bảo tồn thiên nhiên là vùng lõi của Khu DTSQ ( Vườn quốc gia Xuân Thuỷ và Khu bảo tồn TNĐNN Tiền Hải). Tháng 5/2010, hai cán bộ tham gia khoá tập huấn trên cùng với Ban quản lý Khu DTSQ đã hoàn thành Bản dự án đề xuất. Tháng 6/2010, UNESCO tại Hà Nội đã phê duyệt dự án và cấp kinh phí để Ban quản lý Khu DTSQ triển khai. Đây là một dự án nhỏ nhằm khảo sát đánh giá văn hoá bản địa và mối tương tác của chúng với mục tiêu bảo tồn & phát triển bền vững Khu DTSQ châu thổ Sông Hồng. Các chuyên gia sẽ hướng dẫn các cán bộ của 02 Khu bảo tồn thiên nhiên ở cửa Sông Hồng cùng với đại diện của các nhóm cộng đồng địa phương thực hiện PRA và điều tra cộng đồng bằng bảng hỏi để thu thập các cứ liệu xác đáng về văn hoá bản địa. Từ đó giúp cho Ban quản lý tiến hành lập kế hoạch quản lý Khu DTSQ có sự tham gia của cộng đồng địa phương mang tính khả thi, nhằm hướng đến mục tiêu tạo dựng mô hình quản lý Khu DTSQ thế giới có sự chung sống hài hoà giữa con người với thiên nhiên ở  vùng đồng bằng ven biển liên tỉnh Châu thổ Sông Hồng.

Nguyễn Viết Cách

Giám đốc Vườn Quốc gia Xuân Thủy

        


Điện thoại: (844) 0350 3741501