Vườn quốc gia Xuân Thủy là một trong ba điểm trình diễn của Dự án “Khắc phục trở ngại nhằm tăng cường hiệu quả quản lý các khu bảo tồn ở Việt Nam” gọi tắt là Dự án PA, do Quỹ môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) trong 5 năm, từ năm 2011-2015....

 • Tên dự án thí điểm: Xây dựng cơ chế tài chính bền vững từ việc quản lý hiệu quả hệ sinh thái đất ngập nước tại Vườn quốc gia Xuân Thủy.

 • Thời gian thực hiện: 11/2013 – 12/2015

 • Phạm vi thực hiện: Vùng bãi bồi ngập nước có diện tích khoảng trên 1000 ha tại Phân khu phục hồi sinh thái Cồn Lu thuộc Vườn quốc gia Xuân Thủy.

 • Nhà tài trợ: Quỹ môi trường toàn cầu (GEF) thông qua Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP).

 • Cơ quan quản lý: Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học – Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 • Cơ quan thực hiện: Ban quản lý Dự án PA – Vườn quốc gia Xuân Thủy

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN

Vườn quốc gia Xuân Thủy là một trong ba điểm trình diễn của Dự án “Khắc phục trở ngại nhằm tăng cường hiệu quả quản lý các khu bảo tồn ở Việt Nam” gọi tắt là Dự án PA, do Quỹ môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) trong 5 năm, từ năm 2011-2015; Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học - Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối triển khai Dự án. Mục tiêu chung của Dự án là “Đảm bảo hệ thống các khu bảo tồn có nguồn tài chính bền vững để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo tồn đa dạng sinh học có tầm quan trọng toàn cầu nhằm góp phần bảo tồn một cách hiệu quả Đa dạng sinh học ở Việt Nam”.

MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN:

Mục tiêu chung: Thúc đẩy và hoàn thiện chính sách tạo nguồn tài chính bền vững từ dịch vụ hệ sinh thái ở vùng đất ngập nước, đáp ứng các yêu cầu quản lý hệ sinh thái đất ngập nước bền vững và phát triển hiệu quả nền kinh tế-xã hội của cộng đồng địa phương.

Mục tiêu cụ thể:

 • Xây dựng Đề án thí điểm tạo nguồn tài chính từ việc xây dựng mô hình đồng quản lý để nuôi ngao quảng canh bền vững tại VQG Xuân Thủy;

 • Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án thí điểm trên khu vực bãi bồi tại Phân khu phục hồi sinh thái Cồn Lu thuộc VQG Xuân Thủy;

 • Nâng cao năng lực cho các bên liên quan về quản lý và sử dụng bền vững hệ sinh thái đất ngập nước tại VQG Xuân Thủy.

KẾT QUẢ ĐẦU RA:

Kết quả 1: Đề án thí điểm tạo nguồn tài chính bền vững từ cho thuê mặt nước để nuôi ngao tại VQG Xuân Thủy được xây dựng và phê duyệt.

 • Báo cáo đánh giá hiện trạng khu vực nuôi ngao quảng canh bền vững tại Phân khu phục hồi sinh thái Cồn Lu thuộc VQG Xuân Thủy.

 • Báo cáo Quy hoạch khu vực thực hiện Đề án thí điểm.

 • Bộ bản đồ Hiện trạng và Quy hoạch khu vực thực hiện Đề án thí điểm.

 • Cam kết bảo vệ môi trường được phê duyệt, kèm theo báo cáo đánh giá tác động môi trường.

 • Đề án thí điểm “Đồng quản lý Khu nuôi ngao quảng canh bền vững tại Phân khu phục hồi sinh thái Cồn Lu thuộc VQG Xuân Thủy” được UBND tỉnh phê duyệt.

Kết quả 2: Đề án thí điểm tạo nguồn tài chính bền vững từ cho thuê mặt nước để nuôi ngao được triển khai hiệu quả tại VQG Xuân Thủy.

Kết quả 3: Năng lực cho các bên liên quan được tăng cường nhằm triển khai hiệu quả Đề án thí điểm.

 • Hướng dẫn nuôi ngao bền vững;

 • Tờ rơi về nâng cao nhận thức về sử dụng khôn khéo hệ sinh thái đất ngập nước;

 • Tờ rơi tuyên truyền, giới thiệu về Đề án;

 • Tờ rơi về quyền lợi và trách nhiệm của các bên liên quan trong thực hiện Đề án;

 • Nâng cấp Website của Vườn;

 • Hội thảo, đào tạo, nâng cao năng lực trong khuôn khổ thực hiện Đề án...        


Điện thoại: (844) 0350 3741501