Ngày 08 tháng 8 năm 2017, Giám đốc Vườn quốc gia Xuân Thủy đã ký Quyết định số 08/QĐ-VQG Về việc Ban hành Quy định quản lý các hoạt động Du lịch sinh thái tại khu vực Vườn quốc gia Xuân Thủy.

Căn cứ Nghị định số 117/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về Tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng;

Căn cứ Quyết định số 104/2007/QĐ-BNN ngày 27/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về Ban hành Quy chế quản lý hoạt động du lịch sinh thái (DLST) tại các Vườn quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên;

Căn cứ Quyết định số 2714/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của UBND tỉnh Nam Định về Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Vườn quốc gia Xuân Thủy (VQG);

Căn cứ Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 14/4/2011 của UBND huyện Giao Thủy về Ban hành Quy chế quản lý du lịch trên địa bàn huyện Giao Thủy;

Căn cứ tình hình hoạt động DLST thực tế tại Vườn quốc gia Xuân Thủy;

Xét đề nghị của Ban Giáo dục môi trường & Dịch vụ môi trường.

Ngày 08 tháng 8 năm 2017, Giám đốc Vườn quốc gia Xuân Thủy đã ký Quyết định số 08/QĐ-VQG Về việc Ban hành Quy định quản lý các hoạt động Du lịch sinh thái tại khu vực Vườn quốc gia Xuân Thủy. Quy định bao gồm 4 Chương và 11 Điều, xác định rất rõ quyền lợi và nghĩa vụ đối với các tổ chức cá nhân giam gia vận chuyển khách du lịch; hướng dẫn viên du lịch dịa phương tham gia dẫn khách; các tổ chức cá nhân, hộ gia đình tham gia cung cấp các sản phẩm/dịch vụ du lịch; các quy định đối với du khách và các doanh nghiệp lữ hành; và các quy định đối với các hoạt động du lịch có liên quan khác tại địa phương.

Quy định cũng xác định rõ trách nhiệm của các Phòng, Ban chuyên môn Vườn quốc gia và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan tới hoạt động du lịch sinh thái trong khu vực.

Việc xây dựng và Ban hành Quy định này sẽ giúp cho hoạt động du lịch sinh thái trong khu vực Vườn quốc gia Xuân Thủy đi vào nề nếp, tránh tình trạng cạnh tranh thiếu lành mạnh và mang lại sự công bằng cho các tổ chức/cá nhân khi tham gia vào hoạt động./.

Ngô Văn Chiều – Phòng Bảo tồn Biển và Đất ngập nước

Click vào đây (copy link) để download tài liệu:

https://vi.scribd.com/document/358680907/Quy%E1%BA%BFt-%C4%90%E1%BB%8Bnh-Ban-Hanh-Quy-%C4%90%E1%BB%8Bnh-V%E1%BB%81-Qu%E1%BA%A3n-L%C3%BD-Ho%E1%BA%A1t-%C4%90%E1%BB%99ng-Du-L%E1%BB%8Bch-Sinh-Thai-VQG-Xuan-Th%E1%BB%A7y


        


Điện thoại: (844) 0350 3741501