Danh lục được xây dựng dựa trên những điều tra, đánh giá khảo sát thực tế tại VQG Xuân Thủy của các cán bộ Vườn và các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế


TT Tên Khoa học Tên Việt Nam VN2000
  INSECTIVORA BỘ ĂN SÂU BỌ  
  SORRICIDAE HỌ CHUỘT CHÙ  
1 Suncus murrinus Chuột chù  
  CHIRROPTERA BỘ DƠI  
  RHINOLOPHIDAE HỌ DƠI LÁ MŨI  
2 Hipposideros arrmiger Dơi lá mũi  
  CARIVORA BỘ ĂN THỊT  
  VIVERRIDAE HỌ CẦY  
3 Viverricula indica Cầy hương  
  MUSSTELIDAE HỌ CHỒN  
4 Lutra lutra Rái cá thường V
  RODENTIA BỘ GẶM NHẤM  
  MURIDAE HỌ CHÔUTJ  
5 Bandicota savilei Chuột đất bé  
6 Mus muscolus Chuột nhắt nhà  
7 Rattus flavipectus Chuột nhà  
8 Rattus norvegicus Chuột cống  
GHI CHÚ:


VN 2000: tình trạng bị đe dọa cua rloaif trong sách đỏ Việt Nam năm 2000
V: Loài sắp bị đe dọa nghiêm trọng

        


Điện thoại: (844) 0350 3741501