• Kiện toàn hệ thống quản lý Nhà nước về ĐDSH
    ThienNhien.Net – Nhằm tiếp tục triển khai các nội dung của Luật Đa dạng sinh học (ĐDSH) đã có hiệu lực từ tháng 7 năm 2009, ngày 19/11, Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học (Tổng cục Môi trường) đã tổ chức Hội thảo “Phương hướng kiện toàn hệ thống tổ chức quản lý Nhà nước về Đa dạng sinh học và An toàn sinh học ở Việt Nam”.
< 1 2 3 4 >

Điện thoại: (844) 0350 3741501