Ngày 23/10/2015: sau rất nhiều nỗ lực của các bên liên quan, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành quyết định số 34/2015/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Phương án thu chi cho cơ chế chia sẻ lợi ích thực hiện Đề án thí điểm đồng quản lý nuôi Ngao quảng canh bền vững tại Phân Khu phục hồi sinh thái Cồn Lu thuộc VQG Xuân Thủy...

Ngày 23/10/2015: sau rất nhiều nỗ lực của các bên liên quan, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành quyết định số 34/2015/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Phương án thu chi cho cơ chế chia sẻ lợi ích thực hiện Đề án thí điểm đồng quản lý nuôi Ngao quảng canh bền vững tại Phân Khu phục hồi sinh thái Cồn Lu thuộc VQG Xuân Thủy. Đây là một Văn bản quy phạm pháp luật, tạo khung pháp lý rất quan trọng cho Đơn vị triển khai hoàn thiện dự án PA: “Khắc phục trở ngại trong quản lý bảo tồn thiên nhiên của Việt Nam, thí điểm tạo lập cơ chế tài chính mới cho VQG Xuân Thủy”. Với Quyết định này VQG Xuân Thủy được phép chia sẻ lợi ích với cộng đồng nuôi Ngao ở Phân khu phục hồi sinh thái bằng cách Ký hợp đồng cho phép cộng đồng sử dụng đất ngập nước để nuôi ngao quảng canh bền vững, đồng thời thu tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng do cộng đồng thỏa thuận (1 triệu đ/ha/năm) nộp về Quỹ bảo vệ và phát triển TN-MT rừng VQG Xuân Thủy. Sau đó Đơn vị sẽ tiến hành chi trả cho các đối tượng thụ hưởng theo nội dung Quyết định chi cụ thể của UBND tỉnh Nam Định.

Cũng trong quyết định này, UBND tỉnh đã cho phép VQG Xuân Thủy mở tài khoản lập Quỹ bảo vệ và phát triển TN-MT rừng tại Ngân hàng Nông nghiệp&PTNT huyện. Giám đốc Sở Nông nghiệp&PTNT quyết định thành lập Ban quản lý Quỹ và phê duyệt Điều lệ tổ chức & hoạt động của Quỹ. Chủ tịch UBND huyện Giao Thủy cũng công nhận Hội đồng quản lý và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý thực hiện Đề án thí điểm nuôi ngao quảng canh bền vững ở khu vực.

Như vậy những cơ sở pháp lý quan trọng để thực hiện Đề án thí điểm của dự án PA đã hoàn chỉnh. Đơn vị đang phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Giao Thủy và các bên liên quan để triển khai các hoạt động còn lại của Đề án gồm: “Ký hợp đồng chia sẻ lợi ích, Thu tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng nộp về Quỹ bảo vệ& phát triển tài nguyên rừng VQG Xuân Thủy. Giám sát đánh giá và tổng kết thực hiện Đề án”.

        


Điện thoại: (844) 0350 3741501