Quyết định số 2714/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vườn quốc gia Xuân Thủy như sau:

1. Vị trí, chức năng:

Vườn quốc gia Xuân Thủy là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý bảo tồn thiên nhiên, nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường và dịch vụ hệ sinh thái.

Vườn quốc gia Xuân Thủy chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật; đồng thời chịu sự hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Vườn quốc gia Xuân Thủy có tư cách pháp nhân, có con dấu, trụ sở làm việc, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1) Giúp Sở Nông nghiệp & PTNT phối hợp với các ngành, UBND huyện Giao Thuỷ lập quy hoạch tổng thể, kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm và các dự án đầu tư xây dựng, phát triển Vườn, vùng đệm, phát triển du lịch sinh thái Vườn quốc gia Xuân Thuỷ theo các quy định hiện hành của Nhà nước, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi đã được phê duyệt.

2) Quản lý, bảo tồn và phát triển hệ sinh thái đất ngập nước điển hình của vùng cửa sông Hồng bao gồm các loài động, thực vật đặc trưng của hệ sinh thái đất ngập nước, đặc biệt là các loài thuỷ sinh và các loài chim nước và chim di trú... theo đúng quy chế quản lý rừng đặc dụng và các quy định hiện hành khác của Nhà nước.

3) Tổ chức nghiên cứu và phục vụ nghiên cứu khoa học và giáo dục môi trường.

4) Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan và UBND huyện Giao Thuỷ tổ chức sử dụng hợp lý và bền vững những sản phẩm sẵn có và phát triển du lịch sinh thái theo nguyên tắc vừa khuyến khích phát triển các hoạt động du lịch theo Quyết định của cấp thẩm quyền, vừa không làm ảnh hưởng đến công tác quản lý bảo tồn thiên nhiên và môi trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm cho cộng đồng dân cư ở địa phương.

5) Phối hợp với Chi cục Kiểm lâm và các đơn vị chức năng đóng trên địa bàn tổ chức quản lý bảo vệ rừng và tài nguyên môi trường của Vườn quốc gia Xuân Thủy.

6) Phối hợp với UBND huyện Giao Thuỷ và UBND các xã, các tổ chức trên địa bàn vùng đệm thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ và phát triển bền vững vùng đệm Vườn quốc gia Xuân Thuỷ theo quy định hiện hành.

7) Tuyên truyền, giáo dục về quản lý, bảo vệ, phát triển tài nguyên rừng trong nhân dân; thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng; phòng trừ sâu bệnh hại rừng; ngăn chặn các hành vi gây thiệt hại Vườn quốc gia Xuân Thuỷ.

8) Tham gia lập dự án và là chủ đầu tư các dự án thuộc Vùng lõi, tham gia Ban quản lý dự án vùng đệm; tiếp nhận, quản lý, sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích các nguồn vốn của Nhà nước, nguồn vốn viện trợ của nước ngoài, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước để xây dựng Vườn quốc gia Xuân Thủy.

9) Tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật.

10) Quản lý về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, lao động, tài sản, đất đai, công tác tài chính… của Vườn gia quốc Xuân Thuỷ theo phân công, phân cấp và các quy định hiện hành của Nhà nước.

11) Định kỳ báo cáo lên cấp trên về kết quả hoạt động và tình hình diễn biến tài nguyên rừng, các hệ sinh thái và các hoạt động của Vườn quốc gia Xuân Thủy.

12) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

        


Điện thoại: (844) 0350 3741501