Ngày 23/01/2015 UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 119/QĐ-UBND Về việc Phê duyệt Đề án thí điểm đồng quản lý khu nuôi ngao quảng canh tại Phân khu phục hồi sinh thái Cồn Lu thuộc Vườn quốc gia Xuân Thủy.

Ngày 23/01/2015 UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 119/QĐ-UBND Về việc Phê duyệt Đề án thí điểm đồng quản lý khu nuôi ngao quảng canh tại Phân khu phục hồi sinh thái Cồn Lu thuộc Vườn quốc gia Xuân Thủy.

Đề án thí điểm đã xác lập cơ chế đồng quản lý giữa Vườn quốc gia Xuân Thủy với Chính quyền và cộng đồng địa phương khi triển khai mô hình nuôi ngao quảng canh tại Phân khu phục hồi sinh thái Cồn Lu thuộc Vườn quốc gia Xuân Thủy. Với cơ chế đồng quản lý này, quyền lợi và trách nhiệm của các bên tham gia thực hiện Đề án gồm: Vườn quốc gia Xuân Thủy, Chính quyền và cộng đồng địa phương đã được thể chế hết sức rõ ràng. Cũng trong Bản Đề án, UBND huyện Giao Thủy đã được UBND tỉnh Nam Định giao nhiệm vụ ký Hợp đồng ủy quyền đối với Vườn quốc gia Xuân Thủy, giúp Vườn quốc gia Xuân Thủy triển khai các hoạt động ký Hợp đồng chia sẻ lợi ích thông qua việc cho phép các đối tượng cộng đồng sử dụng đất mặt nước để nuôi ngao quảng canh ở khu vực; Đồng thời thu tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng theo thỏa thuận, nộp vào Tài khoản môi trường của Vườn quốc gia Xuân Thủy. Quỹ môi trường này sẽ tiến hành chi trả cho các đối tượng được thụ hưởng theo Quy định của cấp có thẩm quyền.

Tại Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 02/01/2003, Thủ Tướng Chính phủ đã giao toàn bộ diện tích 7.100 ha trên vùng bãi triều thuộc cửa sông Hồng cho Vườn quốc gia Xuân Thủy thực hiện mục tiêu quản lý bảo tồn thiên nhiên, trong đó có diện tích nuôi ngao quảng canh ở Cồn Lu mà cộng đồng địa phương đã và đang canh tác. Ngày 02/02/2012 tại Quyết định số 126/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính Phủ đã cho phép Vườn quốc gia Xuân Thủy thực hiện thí điểm cơ chế chia sẻ lợi ích, trong đó có mô hình nuôi ngao quảng canh ở Phân khu phục hồi sinh thái Cồn Lu đối với cộng đồng địa phương. Ngày 05/10/2015 Văn phòng Chính phủ đã ban hành Văn bản số 7991/VPCP-KTN “V/v Thí điểm chia sẻ lợi ích trong quản lý bảo vệ và phát triển bền vững rừng đặc dụng” cho phép các Vườn quốc gia thí điểm tiếp tục thực hiện cơ chế chia sẻ lợi ích theo tinh thần Quyết định số 126/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Diện tích nuôi Ngao ở khu vực cuối Cồn Lu thuộc Vườn quốc gia Xuân Thủy không nằm trong quy hoạch nuôi trồng thủy sản của Địa phương mà nằm trong vùng Quy hoạch quản lý bảo tồn thiên nhiên kết hợp với phát triển bền vững của Chính phủ. Như vậy về nguyên tắc khu vực này không chịu sự điều chỉnh của Nghị định 67/NĐ-CP ngày 07/7/2014 Về một số chính sách phát triển thủy sản của Chính phủ; mà chịu sự điều chỉnh của Nghị định số 99/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Tại Điều 4 khoản 2 mục đ của Nghị định này quy định các đối tượng phaỉ trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho loại rừng và loại dịch vụ môi trường gồm:Dịch vụ cung ứng bãi đẻ, nguồn thức ăn và con giống tự nhiên, sử dụng nguồn nước từ rừng cho nuôi trồng thủy sản”.

Tại khoản 1, Điều 5 về nguyên tắc chi trả dịch vụ môi trường rừng của Nghị định này cũng quy định: “Tổ chức, cá nhân được hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng phải chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng của các khu rừng tạo ra dịch vụ đã cung ứng”.

Như vậy các Chủ thể nuôi Ngao quảng canh ở Phân khu phục hồi sinh thái Cồn Lu khi ký Hợp đồng chia sẻ lợi ích thông qua việc sử dụng đất để nuôi Ngao phải thực hiện nghĩa vụ Chi trả dịch vụ môi trường rừng cho Vườn quốc gia Xuân Thủy theo giá trị thỏa thuận giữa hai bên được UBND tỉnh Nam Định xem xét Phê duyệt tại Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 23/10/2015. Thông qua hội nghị tham vấn cộng đồng, UBND tỉnh đã công nhận: “Mức thu từ Chi trả dịch vụ môi trường trong Đề án thí điểm đồng quản lý nuôi ngao quảng canh ở khu vực được xác định bình quân chung là: 1.000.000 VNĐ/ha/năm, thực hiện cho cả hợp đồng 05 năm. Thu 01 năm/ lần, việc thu sẽ được tiến hành vào các Quý đầu năm Dương lịch; tại Trụ sở UBND các xã tham gia Đề án”. Nếu hộ nào không chấp hành việc thu nộp sẽ bị Chính quyền thu hồi diện tích đã Ký Hợp đồng hoặc đang sử dụng để chuyển sang sử dụng vào mục đích khác.

Đề nghị các Chủ thể nuôi ngao ở khu vực nghiêm chỉnh chấp hành các quy định tại các Văn bản pháp quy của Chính Phủ và UBND tỉnh Nam Định liên quan đến việc thực hiện Đề án thí điểm đồng quản lý khu nuôi ngao quảng canh tại Phân khu phục hồi sinh thái Cồn Lu thuộc Vườn quốc gia Xuân Thủy.

Vườn quốc gia Xuân Thủy trân trọng thông báo./.

        


Điện thoại: (844) 0350 3741501