Vườn quốc gia Xuân Thủy là một trong 7 khu du lịch trọng điểm của tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt trong Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 1013/QĐ- UBND, ngày 16/7/2012...

Trải qua khoảng thời gian gần 30 năm là khu Ramsar, 15 năm là Vườn quốc gia, Xuân Thủy đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Từ một đơn vị nhỏ bé do UBND huyện Xuân Thủy thành lập mang tính kiêm nhiệm, cơ sở vật chất nghèo nàn, lạc hậu, lực lượng cán bộ viên chức mỏng … đến nay đã trở thành Vườn quốc gia phát triển tương đối toàn diện, cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ viên chức được tăng cường, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tài nguyên môi trường quan trọng được bảo tồn, Vườn quốc gia Xuân Thủy đã phát huy những giá trị phong phú của mình, đóng góp thiết thực đối với sự nghiệp bảo tồn thiên nhiên của Việt Nam nói chung và phát triển bền vững kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng.

Vườn quốc gia Xuân Thủy là một trong 7 khu du lịch trọng điểm của tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt trong Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 1013/QĐ- UBND, ngày 16/7/2012. Ngày 17/10/2014, UBND tỉnh Nam Định có Thông báo số 238/TB- UBND về việc cho phép lập dự án đầu tư xây dựng, khai thác hạ tầng du lịch khu vực Vườn quốc gia Xuân Thủy.

Thời gian qua, đường 489 nối từ Trung tâm huyện Giao Thủy đến Vườn Quốc gia và một số hạng mục trong Vườn quốc gia đã được đầu tư nâng cấp, bước đầu phát huy hiệu quả: Giữ gìn bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, thu hút khách du lịch, các hoạt động tham quan, nghiên cứu khoa học của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước. Năm 2017 khu vực này đón 54.000 lượt khách tham quan, chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2018 đón 45.000 lượt khách.

Tuy nhiên, việc khai thác lợi thế tự nhiên, phát triển các dịch vụ du lịch phục vụ khách tham quan du lịch của Vườn quốc gia Xuân Thủy về hiệu quả kinh tế còn khiêm tốn do cơ sở hạ tầng còn khá hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của du khách.Với những đặc điểm nổi bật đã nêu ở trên, cùng với cơ chế quản lý hoạt động du lịch sinh thái Vườn quốc gia Xuân Thủy chưa được xác lập rõ ràng, là những yếu tố gây khó khăn trở ngại trong quá trình phát triển khu du lịch Vườn quốc gia Xuân Thủy. Từ đó cho thấy yêu cầu cấp thiết cần phải công nhận điểm du lịch sinh thái Vườn quốc gia Xuân Thủy là điểm du lịch cấp tỉnh, thành lập Ban quản lý điểm du lịch, tạo điều kiện thuận lợi triển khai các dự đầu tư xây dựng, khai thác hạ tầng du lịch khu vực Vườn quốc gia Xuân Thủy nhằm bảo tồn một mẫu cảnh quan đặc sắc của vùng cửa sông ven biển ở Trung tâm đồng bằng châu thổ sông Hồng, thu hút khách du lịch, các hoạt động tham quan, nghiên cứu khoa học… Đó là việc làm quan trọng và cần thiết trong chiến lược phát triển hài hòa: bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ các loài chim và những loài thủy sinh quý hiếm; đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội của khu vực theo định hướng “bền vững, phồn thịnh và văn minh”.

Căn cứ Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017 và Nghị định số 168/2017/NĐ- CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch 2017, điểm du lịch sinh thái Vườn quốc gia Xuân Thủy thuộc huyện Giao Thủy đã đáp ứng đủ điều kiện để được công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh. Vườn quốc gia Xuân Thủy trân trọng đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận du lịch sinh thái Vườn quốc gia Xuân Thủy là Điểm du lịch của tỉnh Nam Định.

Nguyễn Viết Cách – Giám đốc VQG Xuân Thủy

        


Điện thoại: (844) 0350 3741501