Trong khuôn khổ đề tài cấp Bộ của Bộ khoa học&công nghệ về “Nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách mô hình quản lý, sử dụng khôn khéo đất ngập nước tại Khu Dự trữ sinh quyển ven biển liên tỉnh châu thổ Sông Hồng”. Ban quản lý VQG Xuân Thủy đã đề cử nhóm chuyên gia thực hiện đề tài: “Đánh giá sự tương tác giữa cộng đồng và du lịch sinh thái khu vực VQG Xuân Thủy”.

Trong khuôn khổ đề tài cấp Bộ của Bộ khoa học&công nghệ về “Nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách mô hình quản lý, sử dụng khôn khéo đất ngập nước tại Khu Dự trữ sinh quyển ven biển liên tỉnh châu thổ Sông Hồng”. Ban quản lý VQG Xuân Thủy đã đề cử nhóm chuyên gia thực hiện đề tài: “Đánh giá sự tương tác giữa cộng đồng và du lịch sinh thái khu vực VQG Xuân Thủy”.

Đề tài đã được nhóm chuyên gia của VQG Xuân Thủy tổ chức triển khai từ cuối năm 2017 đến hết quý I/2018. Trên cơ sở những dữ liệu đã có cộng với tri thức được tích lũy qua nhiều năm công tác học hỏi và đi sâu vào nghiên cứu thực tiễn để xây dựng nội dung đề tài đảm bảo tính khoa học và đáp ứng yêu cầu của thực tế quản lý. Báo cáo của đề tài gồm các nội dung chính:

I) Giới thiệu chung: Tổng quan về du lịch sinh thái và VQG Xuân Thủy.

II) Đối tượng nội dung và phương pháp đánh giá.

III) Kết quả đạt được: Hiện trạng du lịch VQG, sự tham gia của cộng đồng.

IV) Định hướng phát triển du lịch sinh thái tại VQG Xuân Thủy.

V) Kết luận.

Báo cáo có độ dài 48 trang khổ A4, với nhiều dữ liệu quý cùng nhiều hình ảnh minh họa đẹp và có sức thuyết phục cao. Đây sẽ là những căn cứ vững chắc và có giá trị cao để Ban chủ nhiệm đề tài cấp Bộ xây dựng chính sách phát triển du lịch sinh thái nói riêng và sử dụng khôn khéo bền vững tài nguyên đất ngập nước nói chung cho khu vực châu thổ sông Hồng thuộc Khu DTSQ thế giới đất ngập nước liên tỉnh ven biển đồng bằng sông Hồng.

Nguyễn Viết Cách - Giám đốc VQG Xuân Thủy


        


Điện thoại: (844) 0350 3741501